Familjejuridik

Boutredning
Vid dödsfall uppstår ofta många komplicerade frågeställningar. Därför är det viktigt att ta professionell hjälp för att förhindra att misstag begås och att missförstånd uppstår.
Dödsboförvaltning
Innebär att exempelvis räkningar betalas, post eftersänds, kontakt med mäklare vid avyttring av fastighet eller bostadsrätt, uppsägning av lägenhet samt tömning och städning.

Bouppteckning
Här fastställs vilka som är arvingar och hur den avlidnes tillgångar ser ut. Bouppteckningen är grunden för eventuellt arvskifte och är en handling av stor vikt. Regelverket är omfattande och kräver solid kunskap.

Arvskifte
Finns det fler än en delägare i dödsboet upprättas ett arvskifte. I arvskiftet regleras avvecklingen och fördelar tillgångarna i dödsboet. När vi hjälper till med arvskiftet ser vi det som ett avslut i dödsboet där man t.ex. gör avsättningar för gravskötsel, framtida skatter och liknande.

Bodelning
En bodelning som kan göras i samband med dödsfall eller under ett bestående äktenskap innebär att man fördelar makarnas giftorättsgods mellan makarna.

Äktenskapsförord
Är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom. Handlingen måste registreras vid tingsrätten för att vara giltig.

Testamente
Att ett testamente upprättas kan ha många skäl beroende på familjesituation. Syftet är ofta att man vill testamentera tillgångar till sin make eller sambo för att skydda dennes intressen. Det kan också handla om att önska testamentera tillgångar till en speciell fond eller ändamål, alternativt göra sina barns arv till enskild egendom.

Sambo
Två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande omfattas av sambolagen.
Sambolagen reglerar huvudsakligen hur parets bostad och bohag ska delas när samboförhållandet upphör genom separation eller den ena sambons död. Enligt lagen ska bostad och bohag som har anskaffats för gemensamt bruk ingå i bodelningen vid en eventuell separation.
Genom att upprätta ett skriftligt samboavtal kan ett sambopar avtala att sambolagens regler inte ska gälla vid en separation. Det är även möjligt att utforma samboavtalet så att bostad och bohag delas på ett sätt som skiljer sig från sambolagens reglering av delningen.
Det finns flera viktiga skillnader i de lagar som reglerar sambors respektive makars rättigheter och skillnader. Ett par kan därför aldrig upprätta ett samboavtal som ger samma ekonomiska och rättsliga följder vid en bodelning. Exempel på detta är att ett par vid upplösande av samboförhållande endast delar på "gemensam bostad och bohag". Övriga tillgångar som respektive sambo har delas således inte mellan paret. Det går inte att genom samboavtal "föra in" tillgångar i en bodelning. En annan viktig skillnad är att sambor inte ärver varandra.


Anmälan till minnesstund