Arvskifte

Finns det fler än en delägare i dödsboet upprättas ett arvskifte. Arvskiftet är ett lagstadgat skriftligt avtal där arvet fördelas och överenskommelser i samband med fördelningen dokumenteras. Samtliga dödsbodelägare skall skriftligt godkänna arvskiftet innan det verkställs. När vi hjälper till med arvskiftet ser vi också till att medel avsätts för eventuell skatt för ex. sålda värdepapper och/eller fastighet/bostadsrätt.